zverejňovanie

Zverejňovanie dokumentov, faktúr, objednávok a zmlúv

Prebieha rozsiahla výmena webovej techniky. Dočasné miesto pre Zverejňovanie dokumentov, faktúr, objednávok a zmlúv z webovej stránky obce velkykyr.sk :


Informačné kancelárie pre obete trestných činov

Zápisnica z 1. riadneho zasadnutia 12.12.2022

Hlasovanie poslancov na 1. riadnom zasadnutí dňa 12.12.2022

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 03.02.2023 

Zverejnenie odmeny zástupcu starostky obce zv 25.1.2023

Celoslovenskáj iniciatíva "Mestám a obciam zhasína nádej" zv 25.1.2023

OZNAM - prenájom priestorov veľkého a malého kultúrneho domu zv 25.1.2023

VÝZVA - MAS CEDRON-NITRAVA  zv 24.1.2023

Výsledky REFERENDA konaného dňa 21.1.2023 vo Veľkom Kýre

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu zv 23.1.2023

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v r. 2023 Obec Veľký Kýr

Oznámenie o začatí konania H.J zv 18.1.2023

Verejná vyhláška - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027 zv 22.12.2002

OTVÁRACIA DOBA OBECNÉHO ÚRADU POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2022 zv 20.12.2022

Požehnané Vianoce a úspešný Nový rok želá Ing. Judita Valašková a poslanci obecného zastupiteľstva obce Veľký Kýr. Áldott Karácsoynt és sikeres új évet kíván Valaška Judit és Nagykér község képviselőtestülete.

1. riadne zasadnutie Uznesenia č. U-15 až U-23 z 12.12.2022 zv 19.12.2022

VZN č. 3/2022 o dani za psa, o dani za užívanie verejného priestranstva, o dani za ubytovanie, o dani za predajné automaty, o dani za nevýherné hracie prístroje a poplatku zv 14.12.2022

VZN 2/2022 Obce Veľký Kýr o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole, v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov finančného príspevku na stravovanie v materskej škole a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Veľký Kýr zv 14.12.2022

Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov zv 14.12.2022

Pozvánka na zasadnutie OZ zv 7.12.2022

Ustanovujúce zasadnutie Uznesenia č. U-1 až U-14 z 18.11.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia z 18.11.2022

Hlasovanie poslancov na ustanovujúcom zasadnutí dňa 18.11.2022

Zápisnica z 29. zasadnutia 20.10.2022 

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Kýr č. 3/2022 - Miestne dane a popl.za KO zv 25.11.2022

Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia Obce Veľký Kýr č. 2/2022 - ZŠ s MŠ stravovanie zv 25.11.2022

Schválený rozpočet obce na r. 2023

Dohoda UPSVaR na rok 2023 zv 18.11.2022

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie dňa 18.11.2022

REFERENDUM Oznámenie o čase a miesta konania referenda zv 8.12.2022

REFERENDUM Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (.pdf) zv 6.12.2022

REFERENDUM Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu (.odt) zv 6.12.2022 

REFERENDUM E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

REFERENDUM E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie

REFERENDUM E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou

REFERENDUM  Žiadosť o voľbu poštou

REFERENDUM Informácia pre občanov v súvislosti s Referendom 21.1.2023- voleb.okrsky a miestnosti zv 8,11.2022

REFERENDUM Rozhodnutie o vyhlásení referenda zv 7.11.2022

REFERENDUM Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - SK

REFERENDUM Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - HU

Rozhodnutie o schválení dokumentácie ochrany prírody a krajiny zv 7.11.2022

29. zasadnutie Uznesenia č. 35 - 44 z 20.10.2022

Hlasovanie poslancov na 29. zasadnutí dňa 20.10.2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022 konaných dňa 29.10.2022 v obci Veľký Kýr

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce

Výsledky volieb do VÚC v obci Veľký Kýr

Uverejnenie výsledkov volieb 2022 NSK

Návrh rozpočtu obce Veľký Kýr na r. 2023, 2024, 2025 zv.4.10.2022 

Pozvánka na zasadnutie    zv.18.10.2022

Zápisnica z 28. zasadnutia 25.8.2022

Faktúry 2.2022   03.03.2022

Faktúry 3.2022   04.04.2022

Faktúry 4.2022   02.05.2022

Faktúry 5.2022   02.06.2022

Faktúry 6.2022   04.07.2022

Faktúry 7.2022   02.08.2022

Faktúry 8.2022  02.09.2022


Zverejňovanie faktúr, objednávok a zmlúv > Zmluvy

Dohoda na vykonanie stavebných prác - Kóňastav s.r.o. zv.13.9.2022

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č. SAŽP ORP/ZO/2020/72 novým záväzkom - Slovenská agentúra životného prostredia zv.13.9.2022

Zmluva o nájme obecného bytu zv.28.9.2022

Kúpna zmluva B.S. zv.23.9.2022 

Kúpna zmluva B.S. zv.26.9.2022  

Kúpna zmluva - Ing. Daniel Kúth zv.25.10.2022

Darovacia zmluva - Ing. Daniel Kúth zv.25.10.2022

Nájomná zmluva Telekom - stožiar zv.31.10.2022

Zmluva o spolupráci - Citrón s.r.o., Bratislava zv 22.11.2022

Zmluva o dielo - DANAŠ s.r.o., Veľké Zálužie zv.23.11.2022

DEUS - Zmluva o prevode výpočtovej techniky zv 8.12.2022

Audit účtovnej závierky - Ing. Henrieta Godány Vaššová zv 13.12.2022

Zmluva útulok Nové Zámky zv2.1.2023

Regionálne vydavateľstvo - Dodatok č.2 k Zmluve o dielo z roku 2022 zv 25.1.2023

Zmluva na transfér - FC 2023 zv 1.2.2023

Zmluva o dodaní umeleckého výkonu zv 3.2.2023

Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena-ZsVS zv 3.2.2023

Zmluva o vysielaní televíznych programových služieb - TV Carisma zv6.2.2023

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu zv6.2.2023

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu zv6.2.2023 

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu zv6.2.2023 

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu zv8.2.2023 

Zmluva o poskytnutí transféru z rozpočtu obce na rok 2023 zv8.2.2023