Obec Veľký Kýr : Dokumenty - Zápisnica

Fotogaléria

Odovzdanie majetku uprázdneného presídlením Maďara, osidlencovi Slovákovi. Majetok sa odovzdá v rozsahu, ako je v priloženom výkaze uvedený. Dolupodpísaný osídlenec prehlasuje, že podľa súpisového hárku, ktorý bol vyhotovený o jeho zanechanom majetku v Maďarsku v obci. Tento zanechaný majetok pozostával z domov, hosp. budov s príslušenstvom a z poľnohospodárskeho majetku, následkom toho tento po Maďarovi prevzatý majetok približne súhlasí s majetkom zanechaným v Maďarsku.

Podpísaný osídlenec sa osvedčuje, že tonto majetok (majetkové súčiastky) prevzal do dočasného užívania a bude ho spravovať podľa zásad riadneho a starostlivého hospodára, ďalej, že ručí za všetky škody, ktoré by vzniklý v dôsledku jeho nedbalosti alebo úmyselného poškodenia. Zaväzuje sa, že prevzatý majetok neopustí, nezaťaží , v žiadnom smere vlastnícké právo neobmedzí, nezcudzí a iným osobám neprenájme bez súhlasu Osídíovacieho úradu pre Slovensko. Táktiež berie na vedomie, že nesmie zcudziť hnuteľnosti, nadobudnuté z roľníckeho úveru bez súhlasu úverovej komisie.

Ďalej prehlasuje, že majetok (majetkové súčiastky) spolu s príslušenstvom osobné prevzal v takom stave a počte, ako je opísaný v súpisovom hárku bývalého majiteľa maďarského presídlenca, že majetok prevzal so zmenami uvedenými na prílohe tejto zápisnice. Podpísaný osídlenec ďalej potvrdzuje, že bolo mu do dočasného užívania odovzdaný pozemkový majetok spolu zo stavebnými pozemkami, obytné budovy a hospodárske budovy.

Podpísaný osídlenec berie na vedomie, že z odovzdaného majetku bude prípadne povinný platiť primeraný užívací poplatok, ktorý sa dodatočne určí, a to za tú časť dočasne prideleného majetku, ktorá presahuje majetok preukázateľne zanechaný v Maďarsku. Zo zbytku môže žiadať mimoriadny prídel za ceny podľa smerníc, stanovených vládnym nariadením, poprípade môže žiadať o mimoriadny prídel aj na základe zákonných ustanovení o pozemkovej reforme.

Podpísaný osídlenec berie na vedomie, že ak by hodnota tohoto majetku, prideleného mu do dočasného užívania, nerovnala sa hodnote jeho majetku zanechaného v Maďarsku, bude tento rozdiel vyúčtovaný pri konečnom majetkoprávnom usporiadaní dohodového majetku in natúra alebo v hotovosti.

Podpísaný osídlenec sa ešte osvedčuje a sa zaväzuje, že členom svojej domácnosti a iným osobám, pokiaľ sa s ním spolu presťahovali a ktoré maly na jeho nemovitostiach zanechaných v Maďarsku spoluvlastníctvo alebo iné požívacie právo, poskytne protihodnotu v takej výSke, v akej poskytoval v^ Maďarsku z jeho bývalého zanechaného majetku.

 

Späť