Obec Veľký Kýr : Dokumenty - Informačná výzva

Fotogaléria

Presídlenec má právo voľne disponovať svojím hnuteľným majetkom a môže si ho vyviezť so sebou (napr. nábytok, zariadenie domácnosti, zvieratá, pôdohospodársky mŕtvy inventár,s strojné zariadenie, náradie a zásoby tovaru a materiálu, obchodné zariadenie atd) podľa nižeuvedeného. Hnuteľnosťami, ktoré si presidlenec nemieni vziať so sebou, môže voľne disponovať, môže ich teda predať alebo darovať. Presídlenci akéhokoľvek zamestnania, počítajúc v to aj voľné zamestnanie a majiteľov obchodných firiem jednotlivcov, môžu si vziať so sebou svoje písomnosti. Ohľadne voľného prevážania hnuteľnosti stanovené sú iba tieto obmedzenia.

1/ Z pšenice a táže dovedna možno vyviezť osobnú zásobiteľskú dávku. Zásobiteľskú dávku možno vyviezť iba na zbývajúce mesiace hospodárskeho roku, ale prinajmenej na mesiac. Hospodársky rok sa počíta od 1. augusta do 31. júla nasledujúceho roku. Zásobiteľská dávka je u samozásobiteľov mesačne (zlomok mesiaca počíta sa ako celý mesiac) na osobu 20 kg, alebo tomu zodpovedajúce množstvo mlynských výrobkov. Osoby, používajúce prídely z verejného zásobovania, môžu vyviezť na osobu iba 45 kg múky. Keď sa presídlenie uskutoční medzi 15. júlom a 15. decembrom, môže si presídlenec vziať so sebou pšeničné a ražné osivo dovedna v takom množstve, ktoré je potrebné na osiatie 40% ornej plochy jeho zanechaného hospodárstva, na ktorom doposiaľ pod akýmkoľvek titulom (ako vlastník, užívateľ, nájomník atď.) hospodáril, počítajúc na jedno kat. jutro 130 kg.

2/ Keď sa presídlenie uskutočňuje medzi 15. júlom a 30. aprílom, môže si presídlenec vziať so sebou jačmenné osivo v takom množstve, ktoré je potrebné na zasiatie 10% ornej plochy jeho zanechaného hospodárstva, na ktorom doposiaľ pod akýmkoľvek titulom (ako vlastník, užívateľ, nájomník atď.) hospodáril, počítajúc na jedno kat. jutro 130 kg.

3/ Keď sa presídlenie uskutočňuje medzi 1. septembrom a 30. júnom, môže si presídlenec vziať, so sebou kukuričné osivo v takom množstve, ktoré je potrebné na zasiatie 20% ornej pôdy jeho zanechávaného hospodárstva, na ktorom doposiaľ pod akýmkoľvek titulom (ako vlastník, užívateľ, nájomník atď.) hospodáril, počítajúc na jedno kat jutro pri siatí kukurice na zrno 50 kg a na zeleno 100 kg.

4/ Z jačmeňa a kukurice dovedna môže si presídlenec vziať so sebou potrebné množstvo na kŕmenie a vykŕmovanie svojich prevážaných zvierat podľa nížeuvedených údajov. V hospodárskom roku présídlenia možno vyviezť z jačmeňa a kukurice (z ich miešanín alebo šrotov, alebo v klasovej kukurici, počítajúc 100 kg klasovej kukurice na 60 kg kukurice.

 

Späť